Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

BufferingTextReader.BeginLookahead Method

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Spustí operaci vyrovnávací paměti s dopředným vyhledáváním pro tento objekt BufferingTextReader.

Namespace:  System.Web.Razor.Text
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public override IDisposable BeginLookahead()

Return Value

Type: System.IDisposable
Uvolnitelná akce, která ukončí operaci vyrovnávací paměti s dopředným vyhledáváním
Zobrazit: