Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

RazorEngineHost.NamespaceImports Property

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Získá importy oboru názvů pro hostitele.

Namespace:  System.Web.Razor
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public virtual ISet<string> NamespaceImports { get; private set; }

Property Value

Type: System.Collections.Generic.ISet<String>
Importy oboru názvů pro hostitele
Zobrazit: