Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

RazorEngineHost.IsIndentingWithTabs Property

Namespace:  System.Web.Razor
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public virtual bool IsIndentingWithTabs { get; set; }

Property Value

Type: System.Boolean
Zobrazit: