Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

RazorEditorParser.FileName Property

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Získá nebo nastaví název souboru dokumentu, který má být analyzován.

Namespace:  System.Web.Razor
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public string FileName { get; private set; }

Property Value

Type: System.String
Název souboru dokumentu, který má být analyzován
Zobrazit: