Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

RazorCodeLanguage.Languages Property

Získá seznam jazyků podporovaných kódem Razor.

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Namespace:  System.Web.Razor
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public static IDictionary<string, RazorCodeLanguage> Languages { get; }

Property Value

Type: System.Collections.Generic.IDictionary<String, RazorCodeLanguage>
Seznam jazyků podporovaných kódem Razor
Zobrazit: