Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

RazorCodeLanguage.LanguageName Property

Získá název jazyka aktuálního kódu Razor, csharp nebo vb.

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Namespace:  System.Web.Razor
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public abstract string LanguageName { get; }

Property Value

Type: System.String
Název jazyka aktuálního kódu Razor
Zobrazit: