Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ParserResults.Success Property

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Získá nebo nastaví hodnotu, která udává, zda analýza byla úspěšná.

Namespace:  System.Web.Razor
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public bool Success { get; private set; }

Property Value

Type: System.Boolean
Hodnota true , pokud byla analýza úspěšná, jinak hodnota false
Zobrazit: