Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ParserResults.ParserErrors Property

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Získá nebo nastaví seznam chyb, k nimž došlo během analýzy.

Namespace:  System.Web.Razor
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public IList<RazorError> ParserErrors { get; private set; }

Property Value

Type: System.Collections.Generic.IList<RazorError>
Seznam chyb, k nimž došlo během analýzy
Zobrazit: