Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

VBCodeParser.SectionDirective Method

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Určuje, zda kód představuje direktivu oddílu.

Namespace:  System.Web.Razor.Parser
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

protected virtual bool SectionDirective()

Return Value

Type: System.Boolean
Hodnota true , pokud kód představuje direktivu oddílu, jinak hodnota false
Zobrazit: