Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

VBCodeParser.ReadVBSpaces Method

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Zobrazí seznam mezer jazyka Visual Basic.

Namespace:  System.Web.Razor.Parser
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

protected IEnumerable<VBSymbol> ReadVBSpaces()

Return Value

Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<VBSymbol>
Seznam mezer jazyka Visual Basic
Zobrazit: