Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

VBCodeParser.MapKeyword Method

Mapuje dané klíčové slovo.

Namespace:  System.Web.Razor.Parser
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

protected void MapKeyword(
	VBKeyword keyword,
	Func<bool> action
)

Parameters

keyword
Type: System.Web.Razor.Tokenizer.Symbols.VBKeyword
Klíčové slovo
action
Type: System.Func<Boolean>
Akce pro mapování daného klíčového slova
Zobrazit: