Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

VBCodeParser.MapDirective Method

Mapuje danou direktivu.

Namespace:  System.Web.Razor.Parser
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

protected void MapDirective(
	string directive,
	Func<bool> action
)

Parameters

directive
Type: System.String
Direktiva
action
Type: System.Func<Boolean>
Akce pro mapování dané direktivy
Zobrazit: