Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

SpanBuilder.Kind Property

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Získá nebo nastaví typ rozpětí daného tvůrce rozpětí.

Namespace:  System.Web.Razor.Parser.SyntaxTree
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public SpanKind Kind { get; set; }

Property Value

Type: System.Web.Razor.Parser.SyntaxTree.SpanKind
Typ rozpětí daného tvůrce rozpětí
Zobrazit: