Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Span.CodeGenerator Property

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Získá nebo nastaví generátor kódu pro rozpětí.

Namespace:  System.Web.Razor.Parser.SyntaxTree
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public ISpanCodeGenerator CodeGenerator { get; protected set; }

Property Value

Type: System.Web.Razor.Generator.ISpanCodeGenerator
Generátor kódu pro rozpětí
Zobrazit: