Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

AutoCompleteEditHandler.CanAcceptChange Method

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Určuje výsledek analyzátoru, který může přijmout změny.

Namespace:  System.Web.Razor.Parser.SyntaxTree
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

protected override PartialParseResult CanAcceptChange(
	Span target,
	TextChange normalizedChange
)

Parameters

target
Type: System.Web.Razor.Parser.SyntaxTree.Span
Fáze cíle
normalizedChange
Type: System.Web.Razor.Text.TextChange
Normalizovaný objekt TextChange
Zobrazit: