Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

AutoCompleteEditHandler.AutoCompleteString Property

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Získá nebo nastaví hodnotu řetězce pro automatické dokončování.

Namespace:  System.Web.Razor.Parser.SyntaxTree
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public string AutoCompleteString { get; set; }

Property Value

Type: System.String
Hodnota řetězce pro automatické dokončování
Zobrazit: