Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ParserHelpers.IsWhitespaceOrNewLine Method

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Určuje, zda je zadaná hodnota znaku prázdný znak nebo nový řádek (newline).

Namespace:  System.Web.Razor.Parser
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public static bool IsWhitespaceOrNewLine(
	char value
)

Parameters

value
Type: System.Char
Hodnota ke kontrole

Return Value

Type: System.Boolean
Hodnota true , pokud je zadaná hodnota znaku prázdný znak nebo nový řádek (newline), jinak hodnota false
Zobrazit: