Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ParserHelpers.IsIdentifierPart Method

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Určuje, zda je zadaná hodnota znaku platná jako identifikátor.

Namespace:  System.Web.Razor.Parser
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public static bool IsIdentifierPart(
	char value
)

Parameters

value
Type: System.Char
Hodnota ke kontrole

Return Value

Type: System.Boolean
Hodnota true , pokud je zadaný znak platný jako identifikátor. V opačném případě hodnota false.
Zobrazit: