Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ParserContext.IsWithin Method

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Určuje, zda zadaný typ bloku existuje v seznamu tvůrce bloku.

Namespace:  System.Web.Razor.Parser
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public bool IsWithin(
	BlockType type
)

Parameters

type
Type: System.Web.Razor.Parser.SyntaxTree.BlockType
Typ bloku ke kontrole

Return Value

Type: System.Boolean
Hodnota true , pokud zadaný typ bloku existuje v seznamu tvůrce bloku, jinak hodnota false
Zobrazit: