Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

HtmlMarkupParser.VoidElements Property

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Získá značky HTML, které jsou považovány za neplatné.

Namespace:  System.Web.Razor.Parser
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public ISet<string> VoidElements { get; }

Property Value

Type: System.Collections.Generic.ISet<String>
Značky HTML, které jsou považovány za neplatné
Zobrazit: