Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

HtmlMarkupParser.IsSpacingToken Method

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Vrátí delegovanou funkci, která slouží k určení tokenu používaného k vytvoření mezer v kódu HTML.

Namespace:  System.Web.Razor.Parser
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

protected static Func<HtmlSymbol, bool> IsSpacingToken(
	bool includeNewLines
)

Parameters

includeNewLines
Type: System.Boolean
Hodnota true , chcete-li určit, že znaky nového řádku mají být považovány za token mezer, jinak hodnota false

Return Value

Type: System.Func<HtmlSymbol, Boolean>
Delegovaná funkce, která slouží k určení tokenu používaného k vytvoření mezer v kódu HTML
Zobrazit: