Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

HtmlLanguageCharacteristics.CreateSymbol Method

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Vytvoří symbol v kódu HTML.

Namespace:  System.Web.Razor.Parser
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

protected override HtmlSymbol CreateSymbol(
	SourceLocation location,
	string content,
	HtmlSymbolType type,
	IEnumerable<RazorError> errors
)

Parameters

location
Type: System.Web.Razor.Text.SourceLocation
Umístění zdroje
content
Type: System.String
Hodnota obsahu.
type
Type: System.Web.Razor.Tokenizer.Symbols.HtmlSymbolType
Typ symbolu HTML
errors
Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<RazorError>
Seznam chyb

Return Value

Type: System.Web.Razor.Tokenizer.Symbols.HtmlSymbol
Symbol v kódu HTML
Zobrazit: