Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

CSharpCodeParser.MapDirectives Method

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Mapuje dané direktivy.

Namespace:  System.Web.Razor.Parser
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

protected void MapDirectives(
	Action handler,
	params string[] directives
)

Parameters

handler
Type: System.Action
Obslužná rutina
directives
Type: System.String[]
Direktivy
Zobrazit: