Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

CSharpCodeParser.IsNested Property

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Získá nebo nastaví hodnotu, která určuje, zda kód je vnořený.

Namespace:  System.Web.Razor.Parser
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public bool IsNested { get; set; }

Property Value

Type: System.Boolean
Hodnota true , pokud je kód vnořený, jinak hodnota false
Zobrazit: