Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

VBRazorCodeGenerator Constructor

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Inicializuje novou instanci třídy VBRazorCodeGenerator.

Namespace:  System.Web.Razor.Generator
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public VBRazorCodeGenerator(
	string className,
	string rootNamespaceName,
	string sourceFileName,
	RazorEngineHost host
)

Parameters

className
Type: System.String
Název třídy
rootNamespaceName
Type: System.String
Kořen oboru názvů
sourceFileName
Type: System.String
Název souboru zdroje aktiva
host
Type: System.Web.Razor.RazorEngineHost
Hostitel
Zobrazit: