Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

TemplateBlockCodeGenerator Class

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Představuje generátor kódu bloku šablony pro syntaxi Razor.

System.Object
  System.Web.Razor.Generator.BlockCodeGenerator
    System.Web.Razor.Generator.TemplateBlockCodeGenerator

Namespace:  System.Web.Razor.Generator
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public class TemplateBlockCodeGenerator : BlockCodeGenerator

The TemplateBlockCodeGenerator type exposes the following members.

  NameDescription
Public methodTemplateBlockCodeGeneratorTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Inicializuje novou instanci třídy TemplateBlockCodeGenerator.
Top

  NameDescription
Public methodEqualsTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Určí, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu. (Inherited from BlockCodeGenerator.)
Protected methodFinalize (Inherited from Object.)
Public methodGenerateEndBlockCodeTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Generuje kód do konce bloku generátoru kódu bloku šablony. (Overrides BlockCodeGenerator.GenerateEndBlockCode(Block, CodeGeneratorContext).)
Public methodGenerateStartBlockCodeTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Generuje kód do začátku bloku generátoru kódu bloku šablony. (Overrides BlockCodeGenerator.GenerateStartBlockCode(Block, CodeGeneratorContext).)
Public methodGetHashCodeTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Vrátí hodnotu hash pro generátor kódu bloku. (Inherited from BlockCodeGenerator.)
Public methodGetType (Inherited from Object.)
Protected methodMemberwiseClone (Inherited from Object.)
Public methodToString (Inherited from Object.)
Top

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.
Zobrazit: