Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

SetVBOptionCodeGenerator.Explicit Method

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Převádí objekt SetVBOptionCodeGenerator explicitně na hodnotu Zapnuto a Vypnuto.

Namespace:  System.Web.Razor.Generator
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public static SetVBOptionCodeGenerator Explicit(
	bool onOffValue
)

Parameters

onOffValue
Type: System.Boolean
Hodnota true , pokud se objekt SetVBOptionCodeGenerator převádí na hodnotu Zapnuto a Vypnuto; jinak hodnota false

Return Value

Type: System.Web.Razor.Generator.SetVBOptionCodeGenerator
Objekt SetVBOptionCodeGenerator se explicitně převádí na hodnotu Zapnuto a Vypnuto.
Zobrazit: