Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ResolveUrlCodeGenerator Class

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Představuje generátor kódu pro překlad adres URL.

System.Object
  System.Web.Razor.Generator.SpanCodeGenerator
    System.Web.Razor.Generator.ResolveUrlCodeGenerator

Namespace:  System.Web.Razor.Generator
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public class ResolveUrlCodeGenerator : SpanCodeGenerator

The ResolveUrlCodeGenerator type exposes the following members.

  NameDescription
Public methodResolveUrlCodeGeneratorTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Inicializuje novou instanci třídy ResolveUrlCodeGenerator.
Top

  NameDescription
Public methodEqualsTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Udává, zda je tato instance totožná se zadaným objektem. (Overrides SpanCodeGenerator.Equals(Object).)
Protected methodFinalize (Inherited from Object.)
Public methodGenerateCodeTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Vygeneruje kód pro adresu URL. (Overrides SpanCodeGenerator.GenerateCode(Span, CodeGeneratorContext).)
Public methodGetHashCodeTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Vrátí hodnotu hash pro tuto instanci. (Overrides SpanCodeGenerator.GetHashCode().)
Public methodGetType (Inherited from Object.)
Protected methodMemberwiseClone (Inherited from Object.)
Public methodToStringTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Vrátí úplný název typu této instance. (Overrides Object.ToString().)
Top

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.
Zobrazit: