Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

RazorDirectiveAttributeCodeGenerator Class

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Představuje generátor kódu pro atribut direktivy Razor.

System.Object
  System.Web.Razor.Generator.SpanCodeGenerator
    System.Web.Razor.Generator.RazorDirectiveAttributeCodeGenerator

Namespace:  System.Web.Razor.Generator
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public class RazorDirectiveAttributeCodeGenerator : SpanCodeGenerator

The RazorDirectiveAttributeCodeGenerator type exposes the following members.

  NameDescription
Public methodRazorDirectiveAttributeCodeGeneratorTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Inicializuje novou instanci třídy RazorDirectiveAttributeCodeGenerator.
Top

  NameDescription
Public propertyNameTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Získá nebo nastaví název atributu direktivy.
Public propertyValueTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Získá nebo nastaví hodnotu atributu direktivy.
Top

  NameDescription
Public methodEqualsTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Určí, zda se zadaný objekt rovná této instanci. (Overrides SpanCodeGenerator.Equals(Object).)
Protected methodFinalize (Inherited from Object.)
Public methodGenerateCodeTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Generuje kód pro atribut direktivy. (Overrides SpanCodeGenerator.GenerateCode(Span, CodeGeneratorContext).)
Public methodGetHashCodeTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Vrátí hodnotu hash pro tuto instanci. (Overrides SpanCodeGenerator.GetHashCode().)
Public methodGetType (Inherited from Object.)
Protected methodMemberwiseClone (Inherited from Object.)
Public methodToStringTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Vrátí řetězcovou reprezentaci této instance. (Overrides Object.ToString().)
Top

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.
Zobrazit: