Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

RazorCodeGenerator.ClassName Property

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Získá nebo nastaví název třídy pro tento kód.

Namespace:  System.Web.Razor.Generator
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public string ClassName { get; private set; }

Property Value

Type: System.String
Název třídy pro tento kód
Zobrazit: