Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ISpanCodeGenerator.GenerateCode Method

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Generuje kód pro datový model se zadaným cílem a kontextem.

Namespace:  System.Web.Razor.Generator
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

void GenerateCode(
	Span target,
	CodeGeneratorContext context
)

Parameters

target
Type: System.Web.Razor.Parser.SyntaxTree.Span
Cílový objekt
context
Type: System.Web.Razor.Generator.CodeGeneratorContext
Kontext generátoru kódu
Zobrazit: