Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

IBlockCodeGenerator.GenerateStartBlockCode Method

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Generuje kód počátečního bloku pro syntaxi Razor.

Namespace:  System.Web.Razor.Generator
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

void GenerateStartBlockCode(
	Block target,
	CodeGeneratorContext context
)

Parameters

target
Type: System.Web.Razor.Parser.SyntaxTree.Block
Cílový blok
context
Type: System.Web.Razor.Generator.CodeGeneratorContext
Kontext generátoru kódu
Zobrazit: