Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

HelperCodeGenerator.HeaderComplete Property

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Získá nebo nastaví hodnotu, která označuje, zda je záhlaví pro tento kód dokončeno.

Namespace:  System.Web.Razor.Generator
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public bool HeaderComplete { get; private set; }

Property Value

Type: System.Boolean
Hodnota true , pokud je záhlaví pro tento kód dokončeno, jinak hodnota false
Zobrazit: