Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

GeneratedCodeMapping.StartOffset Property

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Získá nebo nastaví počáteční odsazení generovaných map kódu.

Namespace:  System.Web.Razor.Generator
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public Nullable<int> StartOffset { get; set; }

Property Value

Type: System.Nullable<Int32>
Počáteční odsazení generovaných map kódu
Zobrazit: