Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ExpressionCodeGenerator Class

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Představuje generátor kódu pro výraz.

System.Object
  System.Web.Razor.Generator.HybridCodeGenerator
    System.Web.Razor.Generator.ExpressionCodeGenerator

Namespace:  System.Web.Razor.Generator
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public class ExpressionCodeGenerator : HybridCodeGenerator

The ExpressionCodeGenerator type exposes the following members.

  NameDescription
Public methodExpressionCodeGeneratorTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Inicializuje novou instanci třídy ExpressionCodeGenerator.
Top

  NameDescription
Public methodEqualsTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Udává, zda je tato instance totožná se zadaným objektem. (Overrides Object.Equals(Object).)
Protected methodFinalize (Inherited from Object.)
Public methodGenerateCodeTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Generuje kód pro výraz. (Overrides HybridCodeGenerator.GenerateCode(Span, CodeGeneratorContext).)
Public methodGenerateEndBlockCodeTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Generuje koncový kód bloku. (Overrides HybridCodeGenerator.GenerateEndBlockCode(Block, CodeGeneratorContext).)
Public methodGenerateStartBlockCodeTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Generuje počáteční kód bloku. (Overrides HybridCodeGenerator.GenerateStartBlockCode(Block, CodeGeneratorContext).)
Public methodGetHashCodeTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Vrátí hodnotu hash pro tuto instanci. (Overrides Object.GetHashCode().)
Public methodGetType (Inherited from Object.)
Protected methodMemberwiseClone (Inherited from Object.)
Public methodToStringTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Vrátí řetězcovou reprezentaci této instance. (Overrides Object.ToString().)
Top

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.
Zobrazit: