Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

CSharpRazorCodeGenerator Constructor

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Inicializuje novou instanci třídy CSharpRazorCodeGenerator.

Namespace:  System.Web.Razor.Generator
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public CSharpRazorCodeGenerator(
	string className,
	string rootNamespaceName,
	string sourceFileName,
	RazorEngineHost host
)

Parameters

className
Type: System.String
Název třídy pro generovanou deklaraci typu třády
rootNamespaceName
Type: System.String
Název generované deklarace oboru názvů
sourceFileName
Type: System.String
Zdrojový soubor
host
Type: System.Web.Razor.RazorEngineHost
Hostitel modulu Razor
Zobrazit: