Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

CodeGeneratorContext.GeneratedClass Property

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Získá nebo nastaví deklaraci typu vygenerované třídy.

Namespace:  System.Web.Razor.Generator
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public CodeTypeDeclaration GeneratedClass { get; internal set; }

Property Value

Type: System.CodeDom.CodeTypeDeclaration
Deklarace typu vygenerované třídy
Zobrazit: