Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

CodeGeneratorContext.EnsureExpressionHelperVariable Method

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Přidá proměnnou pomocné rutiny (helper) výrazu do vygenerované třídy, pokud ještě není přidána.

Namespace:  System.Web.Razor.Generator
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public void EnsureExpressionHelperVariable()
Zobrazit: