Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

CodeGeneratorContext.Create Method

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Vytvoří novou instanci třídy CodeGeneratorContext.

Namespace:  System.Web.Razor.Generator
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public static CodeGeneratorContext Create(
	RazorEngineHost host,
	string className,
	string rootNamespace,
	string sourceFile,
	bool shouldGenerateLinePragmas
)

Parameters

host
Type: System.Web.Razor.RazorEngineHost
Hostitel modulu Razor
className
Type: System.String
Název třídy pro generovanou deklaraci typu třídy
rootNamespace
Type: System.String
Název generované deklarace oboru názvů
sourceFile
Type: System.String
Zdrojový soubor
shouldGenerateLinePragmas
Type: System.Boolean
Hodnota true , pokud má být povoleno generování řádkových direktiv pragma; jinak hodnota false

Return Value

Type: System.Web.Razor.Generator.CodeGeneratorContext
Nově vytvořená instance kontextu generátoru kódu
Zobrazit: