Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

BlockCodeGenerator Class

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Představuje generátor kódu bloku pro tuto syntaxi Razor.

Namespace:  System.Web.Razor.Generator
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public abstract class BlockCodeGenerator : IBlockCodeGenerator

The BlockCodeGenerator type exposes the following members.

  NameDescription
Protected methodBlockCodeGeneratorTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Inicializuje novou instanci třídy BlockCodeGenerator.
Top

  NameDescription
Public methodEqualsTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Určí, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu. (Overrides Object.Equals(Object).)
Protected methodFinalize (Inherited from Object.)
Public methodGenerateEndBlockCodeTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Generuje konec generátoru kódu bloku pro tuto syntaxi Razor.
Public methodGenerateStartBlockCodeTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Generuje začátek generátoru kódu bloku pro tuto syntaxi Razor.
Public methodGetHashCodeTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Vrátí hodnotu hash pro generátor kódu bloku. (Overrides Object.GetHashCode().)
Public methodGetType (Inherited from Object.)
Protected methodMemberwiseClone (Inherited from Object.)
Public methodToString (Inherited from Object.)
Top

  NameDescription
Public fieldStatic memberNullTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Představuje hodnotu null pro generátor kódu bloku.
Top

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.
Zobrazit: