Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

AttributeBlockCodeGenerator.Prefix Property

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Získá předponu generátoru kódu.

Namespace:  System.Web.Razor.Generator
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public LocationTagged<string> Prefix { get; private set; }

Property Value

Type: System.Web.Razor.Text.LocationTagged<String>
Předpona generátoru kódu
Zobrazit: