Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

AddImportCodeGenerator.Namespace Property

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Získá obor názvů řetězce generátoru pro přidání generátoru kódu importu.

Namespace:  System.Web.Razor.Generator
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public string Namespace { get; private set; }

Property Value

Type: System.String
Obor názvů řetězce generátoru pro přidání generátoru kódu importu
Zobrazit: