Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

SpanEditHandler.UpdateSpan Method

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Aktualizuje značku span pomocí normalizované změny.

Namespace:  System.Web.Razor.Editor
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

protected virtual SpanBuilder UpdateSpan(
	Span target,
	TextChange normalizedChange
)

Parameters

target
Type: System.Web.Razor.Parser.SyntaxTree.Span
Značka span k aktualizaci
normalizedChange
Type: System.Web.Razor.Text.TextChange
Normalizovaná změna

Return Value

Type: System.Web.Razor.Parser.SyntaxTree.SpanBuilder
Nový tvůrce rozpětí pro zadaný cíl
Zobrazit: