Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

SpanEditHandler.Equals Method

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Určuje, zda se tato instance rovná zadanému objektu.

Namespace:  System.Web.Razor.Editor
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public override bool Equals(
	Object obj
)

Parameters

obj
Type: System.Object
Objekt k porovnání s touto instancí

Return Value

Type: System.Boolean
Hodnota true , pokud se objekt rovná této instanci, jinak hodnota false.
Zobrazit: