Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

SpanEditHandler.EditorHints Property

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Načte nebo nastaví rady k editoru.

Namespace:  System.Web.Razor.Editor
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public EditorHints EditorHints { get; set; }

Property Value

Type: System.Web.Razor.Editor.EditorHints
Rady k editoru
Zobrazit: