Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ImplicitExpressionEditHandler.AcceptTrailingDot Property

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Získá nebo nastaví hodnotu udávající, zda výraz přijímá koncovou tečku.

Namespace:  System.Web.Razor.Editor
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public bool AcceptTrailingDot { get; private set; }

Property Value

Type: System.Boolean
Hodnota true , pokud výraz přijímá koncovou tečku, jinak hodnota false
Zobrazit: