Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

CSharpRazorCodeLanguage.CodeDomProviderType Property

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. Získá typ zprostředkovatele kódu.

Namespace:  System.Web.Razor
Assembly:  System.Web.Razor (in System.Web.Razor.dll)

public override Type CodeDomProviderType { get; }

Property Value

Type: System.Type
Typ zprostředkovatele kódu
Zobrazit: