Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

ModelClientValidationStringLengthRule Class

Tento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.

Představuje délku ověřovacího pravidla klienta modelu.

System.Object
  System.Web.Mvc.ModelClientValidationRule
    System.Web.Mvc.ModelClientValidationStringLengthRule

Namespace:  System.Web.Mvc
Assembly:  System.Web.WebPages (in System.Web.WebPages.dll)

public class ModelClientValidationStringLengthRule : ModelClientValidationRule

The ModelClientValidationStringLengthRule type exposes the following members.

  NameDescription
Public methodModelClientValidationStringLengthRuleTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu.Inicializuje novou instanci třídy ModelClientValidationStringLengthRule.
Top

  NameDescription
Public propertyErrorMessageTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. (Inherited from ModelClientValidationRule.)
Public propertyValidationParametersTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. (Inherited from ModelClientValidationRule.)
Public propertyValidationTypeTento typ/člen podporuje infrastrukturu rozhraní .NET Framework a není určen k použití přímo z uživatelského kódu. (Inherited from ModelClientValidationRule.)
Top

  NameDescription
Public methodEquals (Inherited from Object.)
Protected methodFinalize (Inherited from Object.)
Public methodGetHashCode (Inherited from Object.)
Public methodGetType (Inherited from Object.)
Protected methodMemberwiseClone (Inherited from Object.)
Public methodToString (Inherited from Object.)
Top

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.
Zobrazit: