Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

QueryableAttribute.MaxTop Property

Získá nebo nastaví maximální hodnotu dotazu $top, kterou může klient požadovat.

Namespace:  System.Web.Http
Assembly:  System.Web.Http.OData (in System.Web.Http.OData.dll)

public int MaxTop { get; set; }

Property Value

Type: System.Int32
Vrací objekt Int32.
Zobrazit: