Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

QueryableAttribute.MaxAnyAllExpressionDepth Property

Získá nebo nastaví maximální hloubku elementů Any nebo All vnořených v dotazu.

Namespace:  System.Web.Http
Assembly:  System.Web.Http.OData (in System.Web.Http.OData.dll)

public int MaxAnyAllExpressionDepth { get; set; }

Property Value

Type: System.Int32
Maximální hloubka elementů Any nebo All vnořených v dotazu.

Toto omezení pomáhá zabránit útokům založeným na odepření služeb. Výchozí hodnota je 1.

Zobrazit: